____________________________________________________________ Dekarskie BHP ____________________________________________________________Roboty dekarskie należą do robót budowlanych stwarzających duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia robotników z uwagi na znaczną wysokość, na jakiej są wykonywane, pochyłość połaci oraz konieczność pracy w pozycji pochylonej lub klęczącej.

Dekarze powinni cechować się dobrym zdrowiem. Nie wolno przy robotach dekarskich zatrudniać kobiet i pracowników młodocianych oraz mężczyzn chorych na padaczkę, podatnych na zawroty głowy i napadowe skurcze mięśni. Pracownicy zatrudnieni przy robotach dekarskich powinni być kierowani na okresowe badania lekarskie, stwierdzające ich dalszą przydatność w tym zawodzie, lub wskazujące na potrzebę przekwalifikowania do innych prac.

Przy robotach dekarskich powinny być przestrzegane następujące zalecenia: - praca na dachu może być prowadzona przy dobrych warunkach atmosferycznych, nie wolno jej prowadzić w czasie opadów deszczu lub śniegu, gołoledzi, gęstej mgły oraz przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s,
- jeżeli roboty prowadzone są od strony ulicy lub podwórza o nasilonym ruchu pieszym, należy wykonać przy budynku daszki ochronne, zabezpieczające przechodniów przed ewentualnym uderzeniem przez spadające z dachu przedmioty, w każdym innym wypadku strefa zagrożona spadaniem z góry materiałów, narzędzi, opakowań powinna być zagrodzona deskami lub linami,
- materiały i narzędzia nie mogą być zrzucane z dachu na ziemię, należy je opuszczać środkami transportu pionowego lub znosić schodami,
- podnoszenie i opuszczanie materiałów oraz narzędzi powinno się odbywać w sposób wykluczający spadnięcie lub zaczepienie o konstrukcję budynku, szczególną uwagę należy zwracać przy podawaniu pojemników z gorącym lepikiem,
- drobne materiały i wyroby dekarskie (dachówki, gwoździe, spinki burzowe, podkładki należy podawać w wiązkach lub specjalnych pojemnikach (skrzynkach, kontenerach),
- w czasie dłuższych przerw w pracy oraz pod koniec dnia roboczego należy z dachu usuwać materiały i narzędzia albo je dobrze zabezpieczyć przed spadnięciem,
- nie wolno na dachu wykonywać prac przygotowawczych (prostowania blachy),
- kotły do podgrzewania smoły i lepiku należy lokalizować w odległości co najmniej 50 m. od drewnianych budynków, pokrywy kotłów powinny być wykonane z ogniotrwałego materiału, obok kotła powinien być pojemnik z piaskiem do gaszenia ognia,
- naczynia służące do transportowania gorącego lepiku powinny mieć zaizolowane uchwyty, chroniące przed poparzeniem, najlepsze są naczynia w kształcie stożka ściętego,
- przy stosowaniu roztworów asfaltowych z lotnymi rozpuszczalnikami zabronione jest palenie tytoniu,
- w razie konieczności prowadzenia robót dekarskich po zmierzchu lub nocą, dach należy dobrze oświetlić reflektorami znajdującymi się poza obrębem dachu,
- przy wszelkich robotach dekarskich należy zwracać uwagę, czy w pobliżu dachu nie znajdują się przewody elektryczne, mogące być przyczyną porażenia prądem, w przypadku konieczności prowadzenia prac pod nisko zawieszonymi przewodami elektrycznymi należy zwrócić się do zakładu energetycznego o czasowe odcięcie dopływu prądu.

Większość wypadków, które zdarzają się przy wykonywaniu pokryć dachowych i obróbek blacharskich, wynika: - z niewłaściwie zaplanowanego i urządzonego stanowiska roboczego,
- ze stosowania nieodpowiednich narzędzi i sprzętu oraz niesprawnych maszyn,
- z nieumiejętnego posługiwania się narzędziami, sprzętem i maszynami,
- z braku urządzeń zabezpieczających przy narzędziach o napędzie mechanicznym i maszynach,
- z niedyspozycji pracownika w danym dniu.

Każdy pracownik powinien być wyposażony w ubranie robocze, buty robocze na spodach gumowych, kask i pas ochronny (atestowany) oraz specjalne drabinki szerokości 25 cm do poruszania się na pochyłej powierzchni.

Pracownik w czasie wykonywania robót zobowiązany jest do utrzymania terenu w stanie właściwym. Wszystkie odpady należy unieszkodliwić lub złożyć w miejscach przeznaczonych do tego celu. Wykonując prace wykonawca jest zobowiązany dbać o środowisko naturalne, utrzymywać we właściwym stanie powierzchnię ziemi, wodę, roślinność i powietrze. Na wykonawcy ciąży obowiązek uporządkowania terenu po wykonaniu prac.

 

 Naprawa dachu - RB Zbigniew Rosiek tel. +48 604 260 209 Warszawa
__________________________________________  BEZPIECZNE KRYCIE DACHÓW  __________________________________________
usługi Warszawa

Wierzchnią wodoszczelną warstwę dachu zabezpieczającą budynek przed wpływami atmosferycznymi nazywamy pokryciem dachowym. Wybór pokrycia zależy od: pochylenia połaci dachu, nośności konstrukcji dachu, stopnia skomplikowania płaszczyzn dachu, względów estetycznych. Pochylenia połaci dachowych w zależności od rodzaju materiału określone są normatywnie w PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych.

Odbiór pokryć z dachówki polega na sprawdzeniu: prawidłowości ułożenia dachówek, rozmieszczenia styków i wielkości zakładów, równości powierzchni porycia, zamocowania dachówek i szczelności pokrycia, oparcia dachówek na okapie, wykonania koszy, wykonania kalenic i grzbietów

Klasyfikacja dachów. Ze względu na rodzaj materiału zastosowanego na konstrukcję nośną rozróżnia się dachy: drewniane, żelbetowe, stalowe.Usługi dekarskie - RB Zbigniew Rosiek
Al.Rzeczypospolitej 2 lok 51 , 02-972 Warszawa
tel. +48 22 354 67 74 , tel. +48 604 260 209